Tôi từ chối cuộc gặp hai người, nếu làm vậy tôi sẽ mang tiếng. Vậy nên tôi đề nghị phải có người tham gia làm chứng. Tôi muốn cuộc gặp gỡ phải có: vợ anh Khoa (cũng là quản lý của anh ấy), nhà sản xuất âm nhạc và đại diện nhà sản xuất chương trình Trời sinh một cặp. Đến đây, anh Khoa thay đổi thái độ, nói tôi thiếu chuyên nghiệp và không biết cách biến hóa phù hợp với môi trường giải trí.

Anh nói: “Nếu em cứ quá thẳng thắn và cứng nhắc thì đừng làm nghệ thuật nữa, đi mà làm văn phòng thì hơn”.

Sau khi tranh cãi liên tục, tôi nói rằng không thích cách cư xử thô của anh thì Phạm Anh Khoa nhắn cho tôi nội dung tin nhắn khá nặng nề. “Mày không phải dạy tao cách sống”, và tiếp đó là một câu chửi rất tục tĩu. Đó là ngày 22/4, hai ngày trước khi tôi tố anh vô ttách nhiệm, và cũng là lần cuối Phạm Anh Khoa liên lạc với tôi.

Tôi từ chối cuộc gặp hai người, nếu làm vậy tôi sẽ mang tiếng. Vậy nên tôi đề nghị phải có người tham gia làm chứng. Tôi muốn cuộc gặp gỡ phải có: vợ anh Khoa (cũng là quản lý của anh ấy), nhà sản xuất âm nhạc và đại diện nhà sản xuất chương trình Trời sinh một cặp. Đến đây, anh Khoa thay đổi thái độ, nói tôi thiếu chuyên nghiệp và không biết cách biến hóa phù hợp với môi trường giải trí.

Anh nói: “Nếu em cứ quá thẳng thắn và cứng nhắc thì đừng làm nghệ thuật nữa, đi mà làm văn phòng thì hơn”.

Sau khi tranh cãi liên tục, tôi nói rằng không thích cách cư xử thô của anh thì Phạm Anh Khoa nhắn cho tôi nội dung tin nhắn khá nặng nề. “Mày không phải dạy tao cách sống”, và tiếp đó là một câu chửi rất tục tĩu. Đó là ngày 22/4, hai ngày trước khi tôi tố anh vô ttách nhiệm, và cũng là lần cuối Phạm Anh Khoa liên lạc với tôi.